This article has been cited by
1Neopterin plasma concentrations in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: correlation with infection and long-term outcome
Leire Azurmendi,Vincent Degos,Natalia Tiberti,Natacha Kapandji,Paola Sanchez-Peña,Asita Sarrafzadeh,Louis Puybasset,Natacha Turck,Jean-Charles Sanchez
Journal of Neurosurgery.2016;124(5)1287
[DOI]
2Atorvastatin ameliorates early brain injury through inhibition of apoptosis and ER stress in a rat model of subarachnoid hemorrhage
Wentao Qi,Demao Cao,Yucheng Li,Aijun Peng,Youwei Wang,Kai Gao,Cunshan Tao,Yongkang Wu
Bioscience Reports.2018;38(3)1287
[DOI]
3Neuroprotective Effects of Early Brain Injury after Subarachnoid Hemorrhage in Rats by Calcium Channel Mediating Hydrogen Sulfide
Hong-Zhou Duan,Chong-Wei Wu,Sheng-Li Shen,Jia-Yong Zhang,Liang Li
Cellular and Molecular Neurobiology.2021;41(8)1707
[DOI]
4Decreased Expression of CIRP Induced by Therapeutic Hypothermia Correlates with Reduced Early Brain Injury after Subarachnoid Hemorrhage
Haibin Dai,Yan Zhou,Yue Lu,Xiangsheng Zhang,Zong Zhuang,Yongyue Gao,Guangjie Liu,Chunlei Chen,Jin Ma,Wei Li,Chunhua Hang
Journal of Clinical Medicine.2022;11(12)3411
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe 
  Advertise 

Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal